GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Jiří Maryška, Hostinec Ve Statku, Šonov 32, 549 08 Provodov-Šonov. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: +420 774 782 093.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování  Kategorie osobních údajů  Právní titul  Upřesnění právního titulu – zákon  Zdroj – od koho získáno  Doba uložení nebo lhůta pro výmaz  Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu  Uzavření nebo plnění smlouvy   rezervační portál po dobu pobytu a reklamační lhůty  
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy   subjekt údajů po dobu pobytu a reklamační lhůty  
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy   subjekt údajů po dobu pobytu a reklamační lhůty  
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost   subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Obecní úřad
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost Zák. č. 326/1999 Sb. o ubytování cizinců, §102 subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence dokladů – účtenky a faktury pro DzP – u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, §31, §32 subjekt údajů 5 let Finanční úřad

 

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním
Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4. Popis práv subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva: 

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod. 
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz  Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

 

5. Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem: Osobně u majitele penzionu, kde bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
   a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
   b) odmítnout žádosti vyhovět.

Vyhledávání

Kudy k nám

GDPR